Hasoru Sabina, Feto Ativista. 

Mana Sabina - Ativista.jpg
 
 

Mana Sabina Ximenes mai husi Distrito Dili Sub-distrito Atauro, no nia hanesan feto aktivista ida iha Timor-Leste.

Iha nia moris nia halao ona aktividade lubun ida iha ninia komunidade. Mana Sabina sai hanesan xefi do grupo ba iha grupo Alfaiate no mos grupo rai no empresta, alem de ida ne’e Mana Sabina mos halao nia servisu nudar feto ka inan ida. Aktividades sira ne’ebe nia halao ona mak hanesan: loke alfaiate iha ninia suku hamutuk ho ninia grupo no mos iha ninia uma rasik. Mana Sabina mos envolve a’an iha treinamentu kona ba Violensia Bazeia ba Jeneru, saude reprodutiva no mos rai no empresta, treinamentu sira ne’e nia hetan husi NGO FOKUPERS. Depois de ida ne’e Mana mos fahe fila falli informasaun ne’ebe nia hetan ba komunidade sira ne’ebe mak hetan ka hasoru Violensia, no nia mos esplika ba komunidade sira kona ba saude reprodutiva. Alem de aktividades sira ne’e, hanesan feto ka inan ida nia mos nafatin halao ninia servisu uma laran nian hanesan tein fase ropa, hadia uma laran no seluk tan.

Durante aktividade sira ne’e lao mana Sabina hetan apoio ka ajuda husi NGO FOKUPERS no Padre Francisco hodi fo suporta nia, sira fo apoio ba nia liu husi fo hanoin, material, orsamentu , no buka ema hodi fo treinamentu atu oinsa mak bele suku ho diak, iha ninia servisu uma laran dala barak nia mos hetan ajuda husi nia kaben no mos nia oan, nia kaben rasik sempre fo apoio ne’ebe maximo ba nia hodi tuir aktividade ka treinamentu sira ne’e hotu.

Alem de aktividade sira ne’e lao mana Sabina mos hasoru difikuldade oi-oin hanesan: Nia halao aktividade hanesan Alfaiate maibe nafatin sei la iha fatin ne’ebe seguru atu rai ninia sasan ka Material sira ne’e. dala ruma mos iha grupo laran ema ladun tau fiar ba nia ka kolia buat ne’ebe la diak ba nia husi kotuk, Maibe mana Sabina nafatin forsa hodi hasoru difikuldade sira ne’e hotu no nia foti difikuldade sira ne’e hanesan materia ba nia hodi aprende liu tan.

Hanesan feto aktivista dala barak ita halao servisu oin-oin, laos servisu uma laran deit maibe nia mos inklui nia a’an iha aktividade hanesan saida mak nia mensiona ona iha leten.  Ita mos halao servisu seluk ida atu tulun ema seluk.

Tuir Mana Sabina Igualdade no servisu aktivista importante iha Timor-Leste tamba bele tulun malu entre feto no mane, no mos iha aspeito oi-oin iha qualquer cauza hodi defende kona ba direito ema sira ne’ebe sai vitima ba hahalok injustisa, atu nune’e bele resolve no prevene cauza sira ne’ebe sei akontese iha future.

Mana nia Mensagem ba jovem sira ne’ebe mak hakarak sai aktivista iha Timor-Leste, ba jovem sira hotu liu-liu ba jovem feto sira iha Timor laran tomak, partisipa ba, iha qualquer aktividade ne’ebe fo benefisio ba ita nia vida lor-loron , labele hare ba rame , labele hare ba osan, pasensia nafatin hodi hasoru aktividade hotu tamba ida ne’e sei fo benefisio ba ita nia vida lor-loron.

Igualdade do jenero ne’e importante tebes, uluk mak ita dehan mane deit mak iha direito no mane deit mak halao aktividade, maibe feto laiha feto nia servisu mak servisu uma laran deit, maibe agora tempo agora igualdade jeneru ita feto mos iha direito atu suporta ita nia mane sira ka ita nia katuas oan , buat saida mane bele halo ita mos bele.