Vizita IOM Mai FOKUPERS

Iha fulan Maiu 24 2018,International Organization for Migration (IOM) timor leste halo ona vizita ami nia edifisiu FOKUPERS no fo sira nia doasaun baa mi nia uma mahon

Doasaun husi IOM hanesan fos, supermie, ika lata, tissue, manu tolun, rinso no seluk seluk. doasaun ida ne’e inportante tebes hodi suporta sira nia nessesidades no suporta feto sira nebe vitima bazeia ba generu

Fokupers sente orgulhu ho servisu nebe’e IOM halo, tamba hare ba trafiku ba feto no labarik iha Timor Leste nebe hetan problema. Trafiku umanu iha violasaun ba direitu humanus nebe kontra lei Timor Leste no Internasional.

IOM no FOKUPERS servisu hamutuk hodi elimina trafiku hodi suporta vitima no halo advokasia ba Governu

Diretora Ezekutiva Fokupers, Marilia da Silva Alves, dehan obrigadu barak ba IOM nia doasaun,no ba servisu ne’ebe hare ba Topiku Problema

Karik ita bo’ot hakarak komprense liu kona ba IOM, hare iha sira nia website : www.iom.int  no mos lee liu kona ba trafiku iha UN nia relatoriu, iha ne’e

IMG20180524093247.jpg
IMG20180524093214.jpg
IMG20180524093056.jpg
Januario Maia