KOMEMORASAUN LORON MUNDIAL FETO

Rede Advokasi Violensia Bazeia ba Jeneru Ohin komemora loron mundial Feto 08 de Marsu ne’ebe lidera husi Organizasaun FOKUPERS iha edifisiu Fokupers Farol Dili.

loron internasional 1.jpg

Aleinde ne’e , iha Loron Espesial ida ne’e FOKUPERS mos hetan Vizita husi Assosiasaun Centru Formasaun Vida Mais Nudar asaun Solidariedade hodi komemora Loron Mundial Feto.

 

Sra. Maria José Guterres Nudar Diretora Ezekutiva Fokupers hato’o Agradece wain ba Centru Formasaun Vida Mais iha vizitasaun ida ne’e no espera katak bele hametin liu tan lina kordenasaun no servisu hamutuk hodi promove Igualidade Jeneru ba Ita nia Feto maluk Sira iha futuru oin mai .

 

Viva Feto Mundial

Viva Feto Timor-Leste

loron internasional.jpg
Januario Maia